W dniu 24 kwietnia 2020, podpisano umowę pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na realizację przedsięwzięcia pn.

„Wykonanie planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Lednickiego Parku Krajobrazowego”.

W ramach tego zadania zostanie wykonana m.in. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto przeanalizowana zostanie skuteczność dotychczasowych sposobów ochrony wraz z charakterystyką i oceną stanu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie planów ochrony pozwoli na określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu, wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów, a także wprowadzenie wytycznych w celu podniesienia ochrony tych szczególnie narażonych na czynniki antropogeniczne terenów.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 820 410.00 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie: Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo wynosi, 779 389.50 zł. Pozostałe środki pokryje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 


 

W dniu 28 maja 2020 roku podpisano Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.

„Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Działanie ma na celu uświadamianie odbiorców o walorach przyrodniczych Wielkopolski, wzbudzenie w lokalnej społeczności poczucia dumy z regionu, w którym zasoby świata przyrody, kultury i historii są bogato reprezentowane m.in. na terenie parków krajobrazowych. Wartością dodaną jest budowanie kapitału zaufania społecznego dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, jako instytucji dbającej o zachowanie tych zasobów dla przyszłych pokoleń.

Przedmiotem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej, zgodnej z podstawą programową MEN, realizowaną poprzez różne form aktywnej edukacji oraz wypromowanie produktu turystycznego. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Wielkopolski – edukacja bezpośrednia dotyczyć będzie zwłaszcza młodego pokolenia, natomiast pośrednia – wszystkich.

Przedmiotowy projekt obejmuje szereg przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców Wielkopolski na rzecz zrównoważonego rozwoju:

  • przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych o parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego,
  • przygotowanie i emisja filmu informacyjno-edukacyjnego o parkach krajobrazowych Wielkopolski,
  • edukacyjna ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (diorama przedstawiająca przyrodę Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego),
  • zakup pomocy dydaktycznych dla Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Lądzie oraz w Chalinie,
  • wydruk katalogu scenariuszy zajęć z edukacji ekologicznej.

Realizacja Projektu przyczyni się do wykreowania postaw o wysokim poziomie zachowań proekologicznych, świadomych powiązań pomiędzy zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi i politycznymi. Głównym celem edukacji będzie podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa województwa wielkopolskiego, przejawiającej się w postaci pozytywnych, proekologicznych aktywności i reakcji we wszystkich dyscyplinach życia, wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności każdego obywatela za stan środowiska oraz zapewnienie wszystkim zainteresowanym odbiorcom zdobywania wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 912 150.00 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie Edukacja Ekologiczna, wynosi 650 250.00 zł. Pozostałe środki pokryje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.