ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17.
 2. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres sekretariat@zpkww.pl lub listownie na adres Piekary 17, 61 – 823 Poznań.  Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.
 3. ZPKWW dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działań marketingowych na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi lub prawnego obowiązku, to usuną te dane, zgodnie z procedurami ZPKWW. Dane związane z prowadzeniem działań przechowujemy na serwerach lub dyskach utrzymywanych wewnątrz siedziby ZPKWW lub serwerach firm świadczących usługi na rzecz ZPKWW na podstawie ważnych umów w pełni zabezpieczających dane osobowe.
 4. Państwa dane, z uwagi na współpracę i dofinansowania wydarzeń orgaznizowanych przez ZPKWW, mogą być również przekazywane i przetwarzane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne do rozliczenia dofinansowań.
 5. Podczas realizowania wydarzeń Administrator nie gromadzi i nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.
 6. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Cele – Dane zbierane są i przetwarzane na potrzeby organizacji Wydarzenia, rejestracji uczestników oraz umożliwienia udziału, rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia ewentualnych konkursów przeprowadzonych w ramach Wydarzenia, wydania nagród oraz rozliczenia prowadzonych działań z odpowiednimi organami i instytucjami publicznymi/państwowymi. Dane mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji lub postępowań realizujących roszczenia wynikające z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych na potrzeby udziału w wydarzeniu jest: wyrażenie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z motywem 32, 42, 43; niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z motywem 45; oraz jako prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Uczestnik przystępując do udziału w Wydarzeniu, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podanych danych osobowych wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z Wydarzeniem i jego organizacją.
 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia w Wydarzeniu lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Podając dane osobowe wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez ZPKWW. Za osoby poniżej 18 (osiemnastego) roku życia dane podaje rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 6. Osoby biorące udział w Wydarzeniu lub rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących w nim udział wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku/wizerunku dziecka przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć i filmów zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas organizacji i realizacji Wydarzenia, jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych ZPKWW. Wizerunek będzie wykorzystywany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w zakresie wykonywanych zadań statutowych. Dopuszcza się możliwość przetwarzania wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję.

PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie cofnąć, w dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią, m. in. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy zobowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.
 4. Każdemu czyje dane są przetwarzane przysługuje:
 • Prawo dostępu do danych – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
 • Prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
 • Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
 • Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.
 1. Dodatkowo zawsze można złożyć skargę do inspektora ochrony danych ZPKWW.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 1. Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane przez następujący okres:
CELE PRZETWARZANIA KRYTERIA OKRESU PRZECHOWYWANIA
Organizacja i udział w wydarzeniu 

Zarządzanie wydarzeniem

Promocja wydarzenia

Okres niezbędny do organizacji i weryfikacji uczestników wydarzenia oraz rozdania nagród i promocji wydarzenia
Dochodzenie roszczeń z tytułu udziału w wydarzeniu Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez instytucje udzielające dofinansowań Okres rozliczenia dofinansowania wydarzenia przez instytucje publiczne/państwowe
 1. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po realizacji wydarzenia i wszystkich obowiązków ZPKWW z tym związanych.

ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZETWARZANYMI PRZEZ ZPKWW DANYMI OSOBOWYMI

 1. Na złożony wniosek, ZPKWW poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji: Tożsamość i dane kontaktowe administratora; Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych; Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie ZPKWW lub interesie strony trzeciej – informacje o takim interesie; Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane; Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane; Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo. Przez jaki czas dane będą przetwarzane; Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania; Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie; W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego; Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych; Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby której te dane dotyczą;

ODBIORCY DANYCH ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz podmiotów, którym dane są udostępniane: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, firmy świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, firmy drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), operatorzy pocztowi, partnerzy handlowi, organy w zakresie, których ZPKWW wykonuje zadania statutowe.

 

Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail zpkww_sekretariat@zpkww.pl.